Činnosti a služby, ktoré poskytujeme

Kategória: Herz
Naša firma poskytuje vykonávanie odborných prehliadok a odborných skúšok (revízie) výhradných technických zariadení elektrických do 1000V a elektrických zariadení, ktoré sa nachádzajú v priestore s nebezpečenstvom výbuchu a zároveň poskytuje služby, ktoré sú s tým spojené, ako je:
 • odborná technická a poradenská činnosť
 • vypracovanie protokolov vonkajších vplyvov
 • vykonávanie pravidelných kontrol a údržby,
 • odstraňovanie zistených závad a nedostatkov počas revízie,
 • odstraňovanie väčších závad a nedostatkov po vykonaní revízii
 • poskytujeme odbornú a vzdelávaciu prípravu elektrotechnikov (aktualizácie a skolenie §20,§21,§22 a §23)
 • revízie elektrických zariadení a inštalácií
 • revízie bleskozvodov
 • revízie elektrického ručného náradia
 • revízie elektrických spotrebičov
 • revízie elektrických strojov

Ponúkame Odborné prehliadky a odborné skúšky (revízie)

 
Elektrická inštalácia v zmysle STN 33 2000-6 a STN 33 1500
 • Východiskové revízie elektrickej inštalácie
 • Periodické revízie elektrickej inštalácie
 • Mimoriadne revízie elektrickej inštalácie
Bleskozvody (ochrana pred bleskom vonkajšia a vnútorná)
 • Revízie pasívnych bleskozvodov STN EN 62305-1 až 5 ( STN 34 1390)
 • Revízie aktívnych bleskozvodov STN 34 1398 (STN 34 1391)
Elektrické stroje
 • Revízie východiskové a periodické el. strojov
 • Revízie technologických zariadení
Eklektické spotrebiče a el. ručné náradie
 • Revízie a kontroly elektrospotrebičov, kancelárskej a výpočtovej techniky
 • Revízie a kontrola el. ručného náradia vrátane predlžovacích prívodov

Termovízne merania

 • Termovízia súčasť OPaOS
 • Termovízna diagnostika elektrických zariadení rozvádzačov, strojov a pod. za účelom preventívnej údržby.