Revízie elektrického ručného náradia

Kategória: Herz
Predmet revízie:
Kontrolou, meraním a funkčnou skúškou zisťujeme stav elektrického ručného náradia.
Revízia stav elektrického ručného náradia sa vykonáva v zmysle . Vyhl. č.398/2013 §13a Z.z. a na základe normy STN 33 1600:2002 - „Revízie a kontroly ručného náradia počas používania„.
Postup pri výkone revízii:
  • prehliadkou sa zisťuje stav elektrického ručného náradia a jeho jednotlivých súčastí
  • skúška chodu
  • meranie odporu ochranného vodiča (iba pre spotrebiče triedy ochrany I)
  • meranie odporu izolácie (izolačný odpor)
  • meranie unikajúcich prúdov
  • vypracovanie doklad o revízií (protokol)
Rozdelenie elektrického ručného náradia počas používania podľa STN 33 1600
skupina A - s náradím sa pracuje len občas (do 100 prevádzkových hodín v roku)
skupina B - s náradím sa pracuje často krátkodobo (od 100 do 250 prevádzkových hodín v roku)
skupina C - s náradím sa pracuje často dlhšie (viac ako 250 prevádzkových hodín v roku)
Lehoty pravidelných OPaOS - revízii elektrického ručného náradia
Skupina elektrických spotrebičov Náradie triedy ochrany (I, II, III) OPaOS minimálne raz za
A I 6 mesiacov
II a III 12 mesiacov
B I 6 mesiacov
II a III 12 mesiacov
C I 2 mesiacov
II a III 3 mesiacov