Revízia strojov

Kategória: Herz

Elektrické stroje v zmysle STN EN 60204-1:12/2001 

Stroj alebo strojové zariadenie alebo pracovný prostriedok (predtým pracovný stroj) je definované podľa STN EN 60204-1:12/2001 ako montážny celok postavený z časti strojov alebo súčiastok, z ktorých je aspoň jedna pohyblivá,  z príslušných pohonných jednotiek, ovládacích a hlavných (silnoprúdových, slaboprúdových) obvodov a pod. Odborné prehliadky a odborné skúšky (revízie) a kontroly elektrických zariadení

Revízie elektrických strojov

Odborná prehliadka a skúška elektrického zaradenia (revízia) sa vykonáva aj pred uvedením nového stroja do prevádzky strojné zariadenie je označené značkou o zhode CE. Podľa predpisov pri revízii je treba z pohľadu používania rozlíšiť o aký stroj alebo strojové zariadenie ide.
Poznáme tri kategórie strojov podľa nich vykonávame revízie: 
  • novo vyrobených strojov
  • už prevádzkovaných strojov
  • strojov po oprave a po rekonštrukcii

Periodické revízie elektrickej inštalácie

Lehoty prehliadok a skúšok el. zariadenia pracovných strojov sa posudzujú podľa prostredia, v ktorom je zariadenie umiestnené (viď tab. 1). Nasledovne je vykonané potrebné meranie pracovných strojov meracou technikou v zmysle STN EN 60204-1:12/2001. O vykonaných úkonoch je vyhotovený zápis a odovzdaný užívateľovi.
 
Tabuľka: Lehoty pravidelných revízií elektrických strojov podľa prostredia.
Vonkajšie vplyvy Druh prostredia Lehota - roky
AA4 základné 5
AA5 normálne 5
AA1 až AA3 studené 3
AA6 horúce 3
AB6 s relatívnou vlhkosťou trvalo nad 80% vlhké 3
AD3 až AD8 mokré 1
AF3 so zvýšenou koróznou agresivitou 3
AF4 s extrémnou koróznou agresivitou 1
AE5 a AE6 prašné s prachom nehorľavým 3
AG2, AG3, AH2, AH3 s otrasmi 2
AL2 s biologickými škodcami 3
BE2 pasívne s nebezpečenstvom požiaru 2
BE3 pasívne s nebezpečenstvom výbuchu 1
AA7, AB7, AD3, AD4, AE4, AF2, AN3 vonkajšie 4
AD2, AN2 pod prístreškom 4