Elektrické revízie

Kategória: Herz

Východiskové odborné prehliadky a skúšky el. zariadení

 • Pravidelné odborné prehliadky a skúšky el. zariadení
 • Revízie a kontroly bleskozvodov
 • Revízie a kontroly elektrických strojov a prístrojov
 • Revízie a kontroly elektrického ručného náradia
 • Revízie a kontroly elektrospotrebičov, výpočtovej a kancelárskej techniky

Odborné prehliadky a odborné skúšky (revízie) a kontroly elektrických zariadení

Prehliadkou a skúškou technického zariadenia, sa preveruje bezpečnosť technického zariadenia v zmysle bezpečnostno-technických požiadaviek.

Prehliadka a skúška technického zariadenia sa vykonáva:

počas výroby alebo montáže a po ich dokončení,
 • pred prvým uvedením do prevádzky po umiestnení na mieste prevádzky s výnimkou prenosného prevozného alebo určeného na prepravu,
  • pred opakovaným uvedením do prevádzky
  • po odstavení dlhšom ako jeden rok
  • po demontáži a opätovnej montáži
  • po rekonštrukcii alebo po oprave; na technickom zariadení elektrickom, ak bola potrebná zmena istenia
  • vtedy, ak jeho používanie bolo zakázané inšpektorom práce
 • počas prevádzky v lehotách ustanovených bezpečnostno-technickými požiadavkami alebo v sprievodnej technickej dokumentácii.

Lehoty prehliadok a skúšok technického zariadenia

Elektrotechnik špecialista na vykonávanie odbornej prehliadky a odbornej skúšky vyhradeného technického zariadenia elektrického (ďalej „revízny technik“) mnohokrát odhalí skryté závady, ktoré by mohli ohroziť bezpečnosť osôb a majetku.
Pre užívateľa to znamená, že na základe vykonaných revízií získa prehľad o skutočnom stave el. zariadenia a môže vykonať úkony, ktorými ho bude udržiavať v takom technickom stave, aby nevzniklo prípadné riziko ohrozenia bezpečnosti osôb a majetku el. zariadením.

Rozdelenie revízií:

STN 33 1500 - Revízie elektrických zariadení.

Revízie elektrických inštalácií a bleskozvodov:

Táto základná norma pre vykonávanie revízií elektrických zariadení, zariadení na ochranu pred bleskom a pred účinkami statickej elektriny rieši overovanie ich stavu z hľadiska bezpečnosti.
Vykonáva ich revízny technik v pravidelných časových intervaloch (viď tab.1) doporučovaných platnými STN.
Revízie obsahujú popis a súpis stávajúceho stavu el. zariadenia a pevne inštalovaných el. spotrebičov, hodnoty meraní, zistené závady.
 • Revízna správa musí byť uložená u užívateľa el. zariadenia a prístupná orgánom štátneho odborného dozoru (IBP).
 • Správa o východiskovej revízii musí byť uložená trvalo až do zrušenia elektrického zariadenia.
 • Správa o pravidelnej revízii musí byť uložená najmenej do vyhotovenia nasledujúcej správy o pravidelnej revízii.

 Revízie a kontroly elektrického ručného náradia, spotrebičov a el. zariadení pracovných strojov:

Spôsob a rozsah vykonávania pravidelných revízií je uvedený v nasledujúcich normách:
 • STN 33 1600 - Revízie a kontroly elektrického ručného náradia počas používania.
 • STN 33 1610 - Revízie a kontroly elektrických spotrebičov počas používania.
Pri týchto pravidelných revíziách sa vykonáva napr. odskúšanie funkčnosti a chodu, kontrola opotrebovania uhlíkov motora, dotiahnutie spojov na svorkovnici elektrického prívodného kábla, celistvosť krytu ...

STN EN 60204-1 (33 2200) – Elektrické zariadenia strojov.

STN platí pre použitie elektrického a elektronického zariadenia a systémov na strojoch ručne neprenosných počas práce. Zariadenie, na ktoré sa vzťahuje uvedená STN, sa začína v mieste pripojenia zdroja el. energie.

Podľa uvedenej STN je posudzovaná bezpečnosť el. zariadení pracovných strojov.
Pri pracovných strojoch sa vykonajú predpísané skúšky stanovené platnými STN.
Lehoty prehliadok a skúšok el. zariadenia pracovných strojov sa posudzujú podľa prostredia, v ktorom je zariadenie umiestnené (viď tab. 1).
Nasledovne je vykonané potrebné meranie el. ručného náradia, spotrebičov a pracovných strojov špeciálnou meracou technikou. O vykonaných úkonoch je vyhotovený zápis a odovzdaný užívateľovi.

Odstránenie zistených závad

 
Ak sa po vykonanej revízii elektrickej inštalácie, alebo kontrolovaných elektrických spotrebičov vyskytnú závady, zodpovedná osoba t.j. užívateľ el. zariadenia je povinný k výsledku revízie zaujať stanovisko a z hľadiska svojej zodpovednosti vykonať nápravu v čo najkratšom termíne, okamžite ak sa jedná o závady ohrozujúce bezpečnosť osôb a majetku.
 

Dokumentácia a jej uloženie

 
Dokumentácia, ktorá sa vzťahuje k problematike elektrickej inštalácie a elektrických spotrebičov na prevádzke musí zodpovedať skutočnému stavu el. zariadenia a musí byť uložená samostatne. Musí byť vždy dostupná a predložená pri kontrole štátnym orgánom dozoru (IBP).
Skúsenosti potvrdzujú, že tomu mnohokrát tak nie je. Dokumentácie sú nekompletné, chýbajú dôležité časti a počas rokov sa na určité zložky uložené na rôznych miestach zabúda. Preto sa doporučuje zachovávať predovšetkým v zakladaní elektro dokumentácie skutočný poriadok a systém.
Rozdelenie dokumentácie
Pre každé technické zariadenie určuje podmienky zaistenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a rozsah a podrobnosti zaistenia bezpečnosti technických zariadení technická dokumentácia (ďalej len „konštrukčná dokumentácia“), ktorá sa spracúva v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a zaistenie bezpečnosti technických zariadení.
 • Aktuálna prevádzková
  do ktorej patrí predovšetkým "Prevádzková kniha", v ktorej sú sústredené aktuálne zápisy rôznych závad, či problémov zistených behom prevádzky. Ďalej sú tu viditeľne sústredené termíny budúcich prehliadok, kontrol a revízií.
 • Uložená archívna
  • konštrukčná dokumentácia (vyhláška 718/2002 Z.z., príloha č.2)
   - charakteristiku zariadenia,
   - opis a funkciu technického zariadenia,
   - výkresy zostáv a hlavných celkov,
   - výpočty dôležitých konštrukčných astí vrátane mechanizmov,
   - schémy elektrického zapojenia,
   - zásady na vykonávanie skúšok technického zariadenia a kritériá ich úspešnosti,
   - zoznam použitých predpisov a technických noriem,
  • kvalifikačné dokumenty (vyhláška 718/2002 Z.z.) zamestnancov
  • atesty na používané zariadenia
  • vyhlásenie o zhode
  • návody na obsluhu a dokumentácia k spotrebičom
  • periodické revízne správy
  • protokoly o odstránení revíznych závad (vždy nechať vystaviť od firmy, ktorá závady odstránila)
  • výsledky (protokoly) kontrol - revízií elektrospotrebičov
  • zápisy a závery atď.

Termíny pre vykonávanie revízií

 
STN 33 1500 - Revízie elektrických zariadení
Prevádzkované elektrická zariadenia musí byť pravidelne revidované najneskôr v lehotách stanovených v tejto norme.
Lehoty pravidelných revízií sú stanovené v tab. 1 a v ďalších článkoch tejto časti normy.
Tabuľka 1. Lehoty pravidelných revízií elektrických zariadení: Lehoty pravidelných revízií podľa určeného prostredia
Por. číslo Druh prostredia podľa STN 33 0300 Lehoty revízií v rokoch
1
Základné
5
2
Normálne
5
3
Studené
3
4
Horúce
3
5
Vlhké
3
6
Mokré
1
7
So zvýšenou koróznou agresivitou
3
8
S extrémnou koróznou agresivitou
1
9
Prašné s nehorľavým prachom
3
10
S otrasmi
2
11
S biologickými škodcami
3
12
Pasívne s nebezpečenstvom požiaru
2
13
Pasívne s nebezpečenstvom výbuchu
2
14
Vonkajšie
4
15
Pod prístreškom
4
Tabuľka 1. (pokračovanie) Lehoty pravidelných revízií elektrických zariadení: Lehoty pravidelných revízií podľa umiestnenia elektrického spotrebiča
Por. číslo Druh prostredia podľa STN 33 0300 Lehoty revízií v rokoch
 
1
Priestory určené k zhromažďovaniu viac ako 250 osôb
2
2
Murované obytné a kancelárske budovy (mimo bytové priestory a príslušenstvo bytu)
5
3
Rekreačné strediská, školy, škôlky, hotely
3
4
Objekty, alebo časti objektov prevedené zo stavebných hmôt stupňa horľavosti C2, C3 (podľa STN 78 0823)
2
5
Pojazdné a prevozné prostriedky (napr. miešačky a dopravníkové pásy)
1
6
Dočasné zariadenia staveniska
1/2
.
 
 

Revízie a kontroly elektrického ručného náradia

STN 33 1600 - Revízie a kontroly elektrického ručného náradia
1. Rozdeľovanie náradia podľa používania
Podľa pracovného využitia (frekvencie a dĺžky používania) sa náradie zaraďuje do troch skupín:
 • skupina A - s náradím sa pracuje len občas (do 100 prevádzkových hodín za rok
 • skupina B - s náradím sa pracuje často krátkodobo (od 100 do 250 prevádzkových hodín za rok)
 • skupina C - s náradím sa pracuje často dlhšiu dobu (viac než 250 prevádzkových hodín za rok).
2. Vykonávanie revízií a kontrol elektrického ručného náradia
Revízie náradia sa vykonávajú:
 • pravidelne najneskôr v lehotách stanovených v tabuľke 2.
 • pri každej predpokladanej alebo zistenej závade (napr. pri podozrení z poškodenia prúdom, nárazom, tekutinou alebo inými vplyvmi).
 
Tabuľka 2. Lehoty pravidelných revízií elektrického ručného náradia.
Skupina podľa používania (A-C) Náradie je triedy ochrany (I,II,III) OPaOS minimálne raz za
A I 6 mesiacov
II a III 12 mesiacov
B I 3 mesiace
II a III 6 mesiacov
C I 2 mesiace
II a III 3 mesiace
.