Menu

Príprava (školenie) a overenie odbornej spôsobilosti elektrotechnikov

Firma HERZ vykonáva na základe oprávnenia na výchovu a vzdelávanie v rozsahu 05. 1vydaného NIP SR.

Tlačivo, Lekárske potvrdenie spôsobilosti na prácu v elekrotechnike podľa vyhlášky 508/2009 Z.z. - stiahnuť


 POVINNÚ AKTUALIZAČNÚ ODBORNÚ PRÍPRAVU ELEKTROTECHNIKOV

(fyzická osoba, ktorá má osvedčenie, je povinná každých päť rokov absolvovať aktualizačnú odbornú prípravu u osoby oprávnenej na výchovu a vzdelávanie )
Ponúkame možnosť získania ODBORNEJ SPOSOBILOSTI V EELEKTROTECHNIKE
 • §21 - Elektrotechník
 • §22 - Samostatný elektrotechnik
 • §23 - Elektrotechník pre riadenie činnosti alebo riadenie prevádzky
Rozsah školenia:
 • Elektrické zariadenia (E2) do 1000 V, trieda objektu A – bez nebezpečenstva výbuchu
 • Elektrické zariadenia (E2) do 1000 V, trieda objektu B – s nebezpečenstvom výbuchu
 • Fotokópia dokladu o nadobudnutí najvyššieho odborného elektrotechnického
  vzdelania
 • potvrdenie o dĺžke odbornej praxe v zmysle prílohy č. 11 vyhl. č. 508/2009 Z.z.
 • potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti (práca vo výške)
 • absolvovanie odbornej prípravy v stanovenom rozsahu
 • overenie odborných vedomostí
Fyzická osoba môže obsluhovať určený pracovný prostriedok a vykonávať určené pracovné činnosti ustanovené právnymi predpismi na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci pri jeho prevádzke len na základe preukazu, osvedčenia, alebo iného dokladu podľa §16 Zákon NR SR č. 124/2006 Z. z. o BOZP
 
 1. Odborné vzdelanie pre získanie odbornej spôsobilosti v elektrotechnike (v zmysle § 21, 22, 23 vyhlášky č. 508/2009 Z.z.):
  • elektrotechnik je fyzická osoba, ktorá má ukončené stredoškolské elektrotechnické vzdelanie alebo vysokoškolské elektrotechnické vzdelanie
  • elektrotechnik je aj fyzická osoba, ktorá môže v rozsahu svojho odborného vzdelania vykonávať činnosť na vyhradenom technickom zariadení elektrickom, ak má odborné vzdelanie v inom učebnom odbore alebo v inom študijnom odbore ako elektrotechnickom, ktorého súčasťou je výučba zameraná na príslušné technické zariadenie elektrické, alebo ak absolvovala ďalšie odborné vzdelávanie v akreditovanom vzdelávacom programe* zameranom na technické zariadenie elektrické v minimálnom rozsahu 400 hodín
 2. Odborná prax
  Stupne odbornej spôsobilosti v elektrotechnike v zmysle § 21, 22, 23 vyhlášky č. 508/2009 Z.z. je činnosť pri projektovaní, konštruovaní, montáži, oprave, rekonštrukcii a výkone kontroly stavu bezpečnosti technického zariadenia príslušnej skupiny 
  Zápočet dĺžky odbornej praxe pre stupne odbornej spôsobilosti v elektrotechnike v zmysle §21, 22, 23 vyhlášky č. 508/2009 Z.z.
  • do dĺžky odbornej praxe sa započítava čas vykonávania činnosti na príslušnom technickom zariadení elektrickom príslušného napätia a príslušnej triedy objektu. Ak čas vykonávania činnosti na príslušnom technickom zariadení elektrickom príslušného napätia a príslušnej triedy objektu bol prerušený na dlhšie ako tri roky, do dĺžky odbornej praxe sa započíta iba polovica času vykonávania tejto činnosti pred jeho prerušením,
  • do dĺžky odbornej praxe sa započítava aj polovica času vykonávania činnosti na inom technickom zariadení elektrickom.

  Stupeň odb. spôsobilosti

  vzdelanie

  do 1000 V

  nad 1000 V

  Elektrotechnik (§ 21)
  pre činnosti vykonávané na technickom zariadení elektrickom vrátane bleskozvodu

  vyučený
  ÚSO

  prax nie je potrebná

  Samostatný elektrotechnik (§ 22)
  pre činnosti vykonávané na technickom zariadení elektrickom vrátane bleskozvodu

  vyučený
  ÚSO

  1 rok

  2 roky

  Elektrotechnik na riadenie činnosti alebo 
  na riadenie prevádzky (§ 23)

  pre činnosti vykonávané na technickom zariadení elektrickom vrátane bleskozvodu

  vyučený
  ÚSO

  4 roky
  3 roky
  2 roky

  5 rokov
  4 roky
  3 roky

 3. Zdravotná spôsobilosť na prácu potrebná na vykonávanie činnosti uvedenej v prílohe č. 1a zákona č. 124/2006 Z. z.
  V zmysle novely zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“), každý držiteľ osvedčenia, preukazu resp. dokladu pre činnosti podľa prílohy 1a  uvedeného zákona o BOZP, je povinný mať platnú lekársku prehliadku.  
   
  Táto lekárska preventívna prehliadka platí 5 rokov pre uvedené činnosti, ktoré môže fyzická osoba vykonávať len na základe platného preukazu, osvedčenia alebo dokladu (všetky sú uvedené v prílohe 1a zákona o BOZP).  V prípade, ak ju neabsolvuje, preukaz, osvedčenie alebo doklad stráca platnosť.
 
 
Rozsah vzdelávania:
 
05.1 A - do 1000 V, objekty triedy A (bez nebezpečenstva výbuchu):
 • A.1 elektrotechnik (§21): 18 hodín,
 • A.2 - samostatný elektrotechnik (§22): 21 hodín,
 • A.3 - elektrotechnik na riadenie činností alebo na riadenie prevádzky (§23): 24 hodín
05.1 B - nad 1000 V, objekty triedy A (bez nebezpečenstva výbuchu):
 • B.1 - elektrotechnik (§21): 19 hodín » A.1 + 1 h.
 • B.2 - samostatný elektrotechnik (§22): 23 hodín » A.2 + 2 hod.
 • B.3 - elektrotechnik na riadenie činností alebo na riadenie prevádzky (§23): 27 hodín » A.3 + 3hod.
05.1 C - do 1000 V, objekty triedy B (s nebezpečenstvom výbuchu):
 • C.1 - elektrotechnik (§21): 19 hodín » A.1 + 1 h.
 • C.2 - samostatný elektrotechnik (§22): 23 hodín » A.2 + 2 hod.
 • C.3 - elektrotechnik na riadenie činností alebo na riadenie prevádzky (§23): 27 hodín » A.3 + 3hod.
05.1 D - elektrické zariadenia v regulačných staniciach plynu, objekty triedy B1 (s nebezpečenstvom výbuchu):
 • D.1 - elektrotechnik (§21): 19 hodín » A.1 + 1 h.
 • D.2 - samostatný elektrotechnik (§22): 23 hodín » A.2 + 2 hod.
 • D.3 - elektrotechnik na riadenie činností alebo na riadenie prevádzky (§23): 27 hodín » A.3 + 3hod.