Menu

Elektrická inštalácia v zmysle STN 33 2000-6 a STN 33 1500

 

Predmet revízie:

Vykonávanie odborných prehliadok a odborných skúšok (revízie) výhradných technických zariadení elektrických do 1000V a elektrických zariadení, ktoré sa nachádzajú v priestore s nebezpečenstvom výbuchu. Prehliadka, meranie a skúšanie zistenia stavu elektrickej inštalácie z hľadiska bezpečnosti pred úrazom elektrickým prúdom.

 

Východiskové revízie elektrickej inštalácie

Odborná prehliadka a skúška elektrického zaradenia (revízia) sa vykonáva pred uvedením nového zariadenia do prevádzky. Nové rodinné domy, budovy apod.
 

Periodické revízie elektrickej inštalácie

Odborná prehliadka a skúška elektrického zaradenia počas prevádzky
  • podľa druhu prostredia
  • podľa druhu objektu
Vonkajšie vplyvyDruh prostrediaLehota - roky

AA4

základné

5

AA5

normálne

5

AA1 až AA3

studené

3

AA6

horúce

3

AB6 s relatívnou vlhkosťou trvalo nad 80%

 vlhké

 3

AD3 až AD8

mokré

1

AF3

zo zvýšenou koróznou agresivitou

3

AF4

z extrémnou koróznou agresivitou

1

AE5 a AE6

prašné s prachom nehorľavým

3

AG2, AG3, AH2, AH3

s otrasmi

2

AL2

s biologickými škodcami

3

BE2

pasívne s nebezpečenstvom požiaru

2

BE3

pasívne s nebezpečenstvom výbuchu

1

AA7, AB7, AD3, AD4, AE4, AF2, AN3

 

vonkajšie

 

4

AD2, AN2

pod prístreškom

4

 

Druh objektu zariadeniaLehota -roky

a.) Elektrická inštalácia

 

1. murovaná obytná a kancelárska budova

5

2. škola, materská škola, jasle, hotel a iné ubytovacie zariadenie,

rekreačné stredisko

3

3. Výšková budova ktorej výška od najvyššieho poschodia obývaného,

alebo inak používaného osobami po úroveň zeme je pre obytnú budovu

väčšiu ako 50m a pre inú budovu väčšiu ako 30m a objekty a priestory

určené na zhromažďovanie viac ako 250 osôb napríklad kultúrne

a športové zariadenie, obchodný dom, stanica hromadnej dopravy

 

 

 

 

2

4. Objekt zhotovený z horľavých materiálov so stupňom horľavosti C,D,E a F

2

5. pojazdný a prevozný prostriedok

1

5. Dočasná elektrická inštalácia

0,5

 

Mimoriadne revízie elektrickej inštalácie

Odborná prehliadka a skúška elektrického zaradenia (revízia) sa vykonáva po poistných udalostiach napríklad záplavách, požiaroch, úderu blesku a pod.
 

Mimoriadne revízie elektrickej inštalácie

  • Aby ste sa dozvedeli o stave Vášho elektrického zariadenia
  • Aby ste znížili riziko nebezpečenstva požiaru
  • Aby ste predchádzali možnému úrazu elektrickým prúdom
  • Aby ste predišli poškodeniu vášho zariadenia
  • Pretože to vyžadujú platné zákony, vyhlášky a normy SR
  • Pretože v prípade požiaru, úrazu elektrickým prúdom Vám nevyplatia poistnú čiastku
  • Pretože Vám môže kontrolný orgán uložiť pokutu do výšky až 100 000€