Činnosť


  • Východiskové odborné prehliadky a skúšky el. zariadení
  • Pravidelné odborné prehliadky a skúšky el. zariadení
  • Revízie a kontroly bleskozvodov
  • Revízie a kontroly elektrických strojov a prístrojov
  • Revízie a kontroly elektrického ručného náradia
  • Revízie a kontroly elektrospotrebičov, výpočtovej a kancelárskej techniky

Odborné prehliadky a odborné skúšky (revízie) a kontroly elektrických zariadení

Prehliadkou a skúškou technického zariadenia, sa preveruje bezpečnosť technického zariadenia v zmysle bezpečnostno-technických požiadaviek.

Prehliadka a skúška technického zariadenia sa vykonáva:

a) počas výroby alebo montáže a po ich dokončení,

b) pred prvým uvedením do prevádzky po umiestnení na mieste prevádzky s výnimkou

prenosného, prevozného alebo určeného na prepravu,

c) pred opakovaným uvedením do prevádzky

- po odstavení dlhšom ako jeden rok,

- po demontáži a opätovnej montáži,

- po rekonštrukcii alebo po oprave; na technickom zariadení elektrickom, ak bola potrebná zmena istenia,

- vtedy, ak jeho používanie bolo zakázané inšpektorom práce,

d) počas prevádzky v lehotách ustanovených bezpečnostno-technickými požiadavkami alebo v sprievodnej technickej dokumentácii.

Lehoty prehliadok a skúšok technického zariadenia sú uvedené v tab. 1.

Elektrotechnik špecialista na vykonávanie odbornej prehliadky a odbornej skúšky vyhradeného technického zariadenia elektrického (ďalej „revízny technik“) mnohokrát odhalí skryté závady, ktoré by mohli ohroziť bezpečnosť osôb a majetku.

Pre užívateľa to znamená, že na základe vykonaných revízií získa prehľad o skutočnom stave el. zariadenia a môže vykonať úkony, ktorými ho bude udržiavať v takom technickom stave, aby nevzniklo prípadné riziko ohrozenia bezpečnosti osôb a majetku el. zariadením.


Rozdelenie revízií:

a) Revízie elektrických inštalácií a bleskozvodov:

STN 33 1500 - Revízie elektrických zariadení.

Táto základná norma pre vykonávanie revízií elektrických zariadení, zariadení na ochranu pred bleskom a pred účinkami statickej elektriny rieši overovanie ich stavu z hľadiska bezpečnosti.

Vykonáva ich revízny technik v pravidelných časových intervaloch (viď tab.1) doporučovaných platnými STN.

Revízie obsahujú popis a súpis stávajúceho stavu el. zariadenia a pevne inštalovaných el. spotrebičov, hodnoty meraní, zistené závady.

Revízna správa musí byť uložená u užívateľa el. zariadenia a prístupná orgánom štátneho odborného dozoru (IBP).

Správa o východiskovej revízii musí byť uložená trvalo až do zrušenia elektrického zariadenia.

Správa o pravidelnej revízii musí byť uložená najmenej do vyhotovenia nasledujúcej správy o pravidelnej revízii.

b) Revízie a kontroly elektrického ručného náradia, spotrebičov a el. zariadení pracovných strojov:

Spôsob a rozsah vykonávania pravidelných revízií je uvedený v nasledujúcich normách:

STN 33 1600 - Revízie a kontroly elektrického ručného náradia počas používania.

STN 33 1610 - Revízie a kontroly elektrických spotrebičov počas používania.

Pri týchto pravidelných revíziách sa vykonáva napr. odskúšanie funkčnosti a chodu, kontrola opotrebovania uhlíkov motora, dotiahnutie spojov na svorkovnici elektrického prívodného kábla, celistvosť krytu ...

STN EN 60204-1 (33 2200) – Elektrické zariadenia strojov.

STN platí pre použitie elektrického a elektronického zariadenia a systémov na strojoch ručne neprenosných počas práce. Zariadenie, na ktoré sa vzťahuje uvedená STN, sa začína v mieste pripojenia zdroja el. energie.

Podľa uvedenej STN je posudzovaná bezpečnosť el. zariadení pracovných strojov.

Pri pracovných strojoch sa vykonajú predpísané skúšky stanovené platnými STN.

Lehoty prehliadok a skúšok el. zariadenia pracovných strojov sa posudzujú podľa prostredia, v ktorom je zariadenie umiestnené (viď tab. 1).

Nasledovne je vykonané potrebné meranie el. ručného náradia, spotrebičov a pracovných strojov špeciálnou meracou technikou. O vykonaných úkonoch je vyhotovený zápis a odovzdaný užívateľovi.


Odstránenie zistených závad

Ak sa po vykonanej revízii elektrickej inštalácie, alebo kontrolovaných elektrických spotrebičov vyskytnú závady, zodpovedná osoba t.j. užívateľ el. zariadenia je povinný k výsledku revízie zaujať stanovisko a z hľadiska svojej zodpovednosti vykonať nápravu v čo najkratšom termíne, okamžite ak sa jedná o závady ohrozujúce bezpečnosť osôb a majetku.


Dokumentácia a jej uloženie

Dokumentácia, ktorá sa vzťahuje k problematike elektrickej inštalácie a elektrických spotrebičov na prevádzke musí zodpovedať skutočnému stavu el. zariadenia a musí byť uložená samostatne. Musí byť vždy dostupná a predložená pri kontrole štátnym orgánom dozoru (IBP).

Skúsenosti potvrdzujú, že tomu mnohokrát tak nie je. Dokumentácie sú nekompletné, chýbajú dôležité časti a počas rokov sa na určité zložky uložené na rôznych miestach zabúda. Preto sa doporučuje zachovávať predovšetkým v zakladaní elektro dokumentácie skutočný poriadok a systém.


Dokumentáciu rozdeľujeme na:

Pre každé technické zariadenie určuje podmienky zaistenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a rozsah a podrobnosti zaistenia bezpečnosti technických zariadení technická dokumentácia (ďalej len „konštrukčná dokumentácia“), ktorá sa spracúva v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a zaistenie bezpečnosti technických zariadení.

a) Aktuálna prevádzková

do ktorej patrí predovšetkým "Prevádzková kniha", v ktorej sú sústredené aktuálne zápisy rôznych závad, či problémov zistených behom prevádzky. Ďalej sú tu viditeľne sústredené termíny budúcich prehliadok, kontrol a revízií.

b) Uložená archívna

a) konštrukčná dokumentácia (vyhláška 718/2002 Z.z., príloha č.2)

- charakteristiku zariadenia,

- opis a funkciu technického zariadenia,

- výkresy zostáv a hlavných celkov,

- výpočty dôležitých konštrukčných astí vrátane mechanizmov,

- schémy elektrického zapojenia,

- zásady na vykonávanie skúšok technického zariadenia a kritériá ich úspešnosti,

- zoznam použitých predpisov a technických noriem,

b) kvalifikačné dokumenty (vyhláška 718/2002 Z.z.) zamestnancov

c) atesty na používané zariadenia

d) vyhlásenie o zhode

e) návody na obsluhu a dokumentácia k spotrebičom

f) periodické revízne správy

g) protokoly o odstránení revíznych závad (vždy nechať vystaviť od firmy, ktorá závady odstránila)

h) výsledky (protokoly) kontrol - revízií elektrospotrebičov

i) zápisy a závery atď.


TERMÍNY PRE VYKONÁVANIE REVÍZIÍ

STN 33 1500 - Revízie elektrických zariadení

Prevádzkované elektrická zariadenia musí byť pravidelne revidované najneskôr v lehotách stanovených v tejto norme.

Lehoty pravidelných revízií sú stanovené v tab. 1 a v ďalších článkoch tejto časti normy.

Tabuľka 1. Lehoty pravidelných revízií elektrických zariadení

Por. číslo Druh prostredia podľa STN 33 0300 Lehoty revízií
v rokoch

Lehoty pravidelných revízií podľa určeného prostredia

1 Základné 5
2 Normálne 5
3 Studené 3
4 Horúce 3
5 Vlhké 3
6 Mokré 1
7 So zvýšenou koróznou agresivitou 3
8 S extrémnou koróznou agresivitou 1
9 Prašné s nehorľavým prachom 3
10 S otrasmi 2
11 S biologickými škodcami 3
12 Pasívne s nebezpečenstvom požiaru 2
13 Pasívne s nebezpečenstvom výbuchu 2
14 Vonkajšie 4
15 Pod prístreškom 4

Lehoty pravidelných revízií podľa umiestnenia elektrického spotrebiča

1 Priestory určené k zhromažďovaniu viac ako 250 osôb 2
2

Murované obytné a kancelárske budovy (mimo bytové priestory a

príslušenstvo bytu)

5
3 Rekreačné strediská, školy, škôlky, hotely 3
4

Objekty, alebo časti objektov prevedené zo stavebných hmôt stupňa

horľavosti C2, C3 (podľa STN 78 0823)

2
5 Pojazdné a prevozné prostriedky (napr. miešačky a dopravníkové pásy) 1
6 Dočasné zariadenia staveniska 1/2

STN 33 1600 - Revízie a kontroly elektrického ručného náradia

1. Rozdeľovanie náradia podľa používania

Podľa pracovného využitia (frekvencie a dĺžky používania) sa náradie zaraďuje do troch skupín:

skupina A - s náradím sa pracuje len občas (do 100 prevádzkových hodín za rok)

skupina B - s náradím sa pracuje často krátkodobo (od 100 do 250 prevádzkových hodín za rok)

skupina C - s náradím sa pracuje často dlhšiu dobu (viac než 250 prevádzkových hodín za rok).

2. Vykonávanie revízií a kontrol elektrického ručného náradia

Revízie náradia sa vykonávajú:

  • pravidelne najneskôr v lehotách stanovených v tabuľke 2

  • pri každej predpokladanej alebo zistenej závade (napr. pri podozrení z poškodenia prúdom, nárazom, tekutinou alebo inými vplyvmi).

Tabuľka 2 - Lehoty pravidelných revízií elektrického ručného náradia
skupina náradie triedy ochrany revízne lehoty
A I 6 mesiacov
II a III 12 mesiacov
B I 3 mesiace
II a III 6 mesiacov
C I 2 mesiace
II a III 3 mesiace

Pozn.: V tabuľke sú uvedené maximálne lehoty revízií.


STN 33 1610 - Revízie a kontroly elektrických spotrebičov

STN platí pre elektrické spotrebiče pre domácnosť a podobné účely, svietidlá, elektrické zariadenia informačnej techniky, prístroje spotrebnej elektroniky, pohyblivé prívody a šnúrové vedenia, elektrické a elektronické meracie prístroje a ostatné spotrebiče podobného charakteru (nevzťahuje sa na elektrické zdravotnícke zariadenia, zariadenia pre hlbinné bane a elektrické zariadenia do priestorov s nebezpečenstvom výbuchu).

Norma rozdeľuje elektrické spotrebiče do piatich skupín:

A - spotrebiče poskytované formou prenájmu ďalšiemu užívateľovi

B - spotrebiče používané v vonkajšom priestore (na stavbách, pri poľnohospodárskych prácach apod.)

C - spotrebiče používané pre priemyselné a remeselné činnosti vo vnútorných priestoroch

D - spotrebiče používané vo verejne prístupných priestoroch (školy, kluby, hotely apod.)

E - spotrebiče používané pre administratívne činnosti

Kontroly a revízie elektrických spotrebičov (činnosť, pri ktorej sa prehliadkou a skúškou chodu zisťuje technický stav spotrebiča) sa vykonávajú v lehotách podľa tabuľky 3

Tab. 3 Lehoty pravidelných kontrol a revízií elektrických spotrebičov

Skupina elektrických spotrebičov

spotrebiče držané v ruke

prenosné spotrebiče

neprenosné a pripevnené spotrebiče

kontrola revízia kontrola revízia kontrola revízia
A

vždy pred ich vydaním používateľovi

B

pred použitím

3 mesiace pred použitím 3 mesiace pred použitím 6 mesiacov
C

pred použitím

6 mesiacov pred použitím 12 mesiacov pred použitím

podľa STN 33 1500

D

1 týždeň

12 mesiacov 1 mesiac 12 mesiacov 3 mesiace podľa STN 33 1500
E

1 mesiac

12 mesiacov 6 mesiacov 24 mesiacov 12 mesiacov podľa STN 33 1500